เป้าหมายของเราคือการเป็นหนึ่งใน “ผู้สร้างและผลิตน้ำหอมคุณภาพ” ที่ดีที่สุดของวงการน้ำหอมระดับนานาชาติ

LAB Parfumo เข้าถึงจุดสูงสุดของศาสตร์แห่งกลิ่นโดยผ่านกระบวนการวิจัยและศึกษาจุดกำเนิดของกลิ่นน้ำหอม จนสามารถสร้าง X-Secret Scent   ซึ่งประกอบด้วยสารตั้งต้นของกลิ่นที่ได้มาจากสัตว์ (Natural Animalic Note) เช่น อำพันทะเลที่ได้จากสำรอกของวาฬสเปิร์ม (Ambergris) และ ไขชะมดเช็ดจากต่อมของตัวชะมด (Civet) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการตรึงกลิ่นหอมให้ติดทนนาน และสร้างกลิ่นเฉพาะตัวหรือกลิ่นประจำตัวของบุคคลขึ้นมา

LAB Parfumo มีความภาคภูมิใจสูงสุด ว่าเราคือหนึ่งในผู้ผลิตน้ำหอมเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ได้ครอบครองและใช้ Natural Animalic 100% นี้ ในกระบวนการสร้างกลิ่นและปรุงน้ำหอมขึ้นมา X-Secret Scent   จึงถูกนำมาใช้เป็นสารประกอบหลักของน้ำหอมทุกกลิ่นของ LAB Parfumo เพื่อสร้างน้ำหอมที่มีคุณค่ามากกว่ากลิ่นหอมเพียงอย่างเดียว

Who is LAB Parfumo

ความตั้งใจ ความพิถีพิถันของนักปรุงน้ำหอม (Perfumer/Perfumery) ของ LAB PARFUMO ผู้เข้าถึงคุณสมบัติและโครงสร้างอันซับซ้อนของกลิ่น เช่น ความหนาแน่น ความเบาบาง ความโปร่ง ความสว่าง ความทึบ ความฟุ้ง ร่วมกับทักษะ และความชำนาญในการเลือกใช้กลิ่น ที่ต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์และเทคนิคพิเศษในการผสมผสานกลิ่นต่าง ๆ ให้สอดประสานลงตัว เพื่อให้กลิ่นสามารถแสดงตัวตน และ ได้กลิ่นที่มีมิติ (Layer) มีความกลมกลืน (Smooth) มีความโดดเด่น (Stable) ในตัวเอง ซึ่งจะส่งผลในกระบวนการรับรู้เชิงบวกของประสาทสัมผัสเมื่อได้รับกลิ่นดังกล่าว

กลิ่นน้ำหอมทุกกลิ่นล้วนถูกคิดค้น สร้าง และปรุงขึ้น ภายในห้องปฏิบัติการ ของ LAB PARFUMO ที่ผ่านการตรวจและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วจึงนำกลิ่นน้ำหอมที่ปรุงได้นั้นส่งไปให้ กลุ่มตัวอย่าง 50 คน สำหรับการทดสอบปฏิกิริยาของกลิ่นต่อกระบวนการรับรู้ และผู้ทดลองใช้ 150 คน เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลิ่นน้ำหอมต่อทัศนะคติและความพึงพอใจ ทีมวิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองต่าง ๆ และนำผลประจักษ์ที่ได้ มาคัดเลือกกลิ่นน้ำหอมที่ดีที่สุด นำเข้าสู่กระบวนการผลิตและการหมักตามระยะเวลาที่เหมาะสม จนเป็นน้ำหอมที่มีคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ LAB PARFUMO

next : Journey of lab parfumo